Algemene voorwaarden

Van juridische zaken hebben wij geen kaas gegeten, maar we willen natuurlijk wel duidelijk zijn over wat u van ons mag verwachten. Om deze reden hebben we alle voorwaarden voor u op papier gezet. Lees ze dus wel even door, zo voorkomen we alle worst-kaas-scenario’s.

Landleven B.V.
H.o.d.n. Hoogendoorn Kaas
KvK 53859717
Coenecoop 735
2741 PW Waddinxveen
info@hoogendoornkaas.nl 

Datum: november 2018

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: termijn waarbinnen u gebruik kunt maken van uw ontbindingsrecht.
 2. U, de consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons, Hoogendoorn Kaas.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat iemand in staat stelt informatie die aan hem is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Ontbindingsrecht: Uw recht om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Wij, Hoogendoorn Kaas: de onderneming die producten op afstand aan jou aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen u, de consument en Hoogendoorn Kaas, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
 8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. 

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tussen ons en u tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u ons aanbod aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
 3. Wij bevestigen onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat wij deze bevestiging hebben verzonden kunt u de overeenkomst ontbinden.
 4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat wij, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte zijn gesteld of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden hebben wij het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden vernietigd worden of nietig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

Artikel 3: Ontbindingsrecht

 1. U heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door u of vooraf door een door u aangewezen vertegenwoordiger of een door u gekozen afleverlocatie.
 2. Tijdens deze periode dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 3. Voedingsmiddelen kunnen alleen geruild worden wanneer de verpakking ongeopend is.
 4. Wanneer u gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient u dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan ons te melden. Wij verzenden onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 5. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd te worden, conform de door ons verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 6. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor uw rekening.
 7. Na ontbinding dient u uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 5 bepaalde.
 8. Wij vergoeden de van u ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.
 9. Indien het product beschadigd bij ons is aangekomen, zijn wij gerechtigd de waardevermindering van het product in mindering te brengen op het aan u te vergoeden bedrag.

Artikel 4: Uitsluiting Ontbindingsrecht

Het ontbindingsrecht is in het algemeen uitgesloten voor producten:

 1. die snel kunnen bederven of verouderen, zoals etenswaren met een beperkte houdbaarheid. Dit zijn in ieder geval al onze verse etenswaren. Wij zullen bij de productomschrijving van het product duidelijk aangeven dat het om verse producten gaat;
 2. die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, waaronder maar niet uitsluitend, etenswaren waarvan de verpakking is geopend;
 3. die na levering vermengd zijn geraakt met andere producten;
 4. die door de ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben.

Artikel 5: Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons kenbaar heeft gemaakt.
 2. Bestellingen die voor 16:00uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee dagen worden geleverd. Wij zullen bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. We zullen tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Kaas zal niet verzonden worden wanneer de buitentemperatuur dit niet toelaat, om zodoende de kwaliteit van de kaas te kunnen waarborgen. In het geval dat uitstel van de bestelling noodzakelijk is, zullen wij u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.
 4. U heeft het recht te ontbinden wanneer levering na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Wij zullen bij ontbinding de van u ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op u op het moment van bezorging aan u of een door u vooraf aangewezen derde.

Artikel 6: Garanties en Conformiteit

 1. Wij bieden geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.
 2. U dient de producten conform ons bewaaradvies te bewaren en gebruiken. We informeren u daarover op de productpagina van het product op deze website en de belangrijkste informatie staat ook op de verpakking. Als u de producten op de juiste manier bewaart hoort het product mee te gaan gedurende tenminste de houdbaarheidsdatum. Na opening zijn onze producten beperkt houdbaar.
 3. Producten dienen aan uw redelijke verwachtingen te voldoen.
 4. Seizoensgebonden producten zijn niet het hele jaar leverbaar. Daaraan kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Wij zullen duidelijk in onze webwinkel vermelden welke producten seizoensgebonden zijn.
 5. Indien een gebrek een bij de koop bestaande fout blijkt te zijn, heeft u recht op vervanging van het product. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mogen wij aanbieden het aankoopbedrag aan u te vergoeden.
 6. Vergoeding, reparatie of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud door u.

Artikel 7: Spaarsysteem en cadeaubonnen

 1. Wanneer u deelneemt aan ons spaarsysteem, dient u zich te houden aan de spelregels daarvan. Deze maken we vooraf aan u bekend en kunnen tussentijds gewijzigd worden. We stellen u direct op de hoogte van wijzigingen.
  1. Wij kunnen gebruik maken van cadeaubonnen. Cadeaubonnen hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheid van 12 maanden na uitgifte.
  2. Wij bieden u tegen inlevering van de cadeaubon eenmalig het op de cadeaubon vermelde voordeel of tegoed.
  3. U dient daarvoor alle gevraagde gegevens van de cadeaubon in te vullen op de daartoe bestemde velden in onze webwinkel.
  4. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of voor andere producten dan hetgeen dat op de cadeaubon is vermeld.
  5. Cadeaubonnen kunnen maar 1 keer worden gebruikt en moeten in 1 keer worden besteed, een eventueel restant komt te vervallen.
  6. U kan een cadeaubon niet achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken, bijvoorbeeld om ná aankoop van een product alsnog de cadeaubon op die aankoop te willen gebruiken.

Artikel 8: Betaling

 1. Onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens dient u onverwijld aan ons te melden.
 2. Indien u ervoor kiest niet het volledige bedrag vooraf te betalen, zijn wij gerechtigd de directe kosten voor de achterafbetaling aan u door te berekenen.
 3. Wanneer u niet op tijd betaalt, zal u een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen 14 dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal ook te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien u ook binnen deze termijn de betaling niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering. 

Artikel 9: Klachten en Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen ons en u is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Wanneer u een klacht indient, streven wij ernaar om zo snel mogelijk, binnen een werkweek, te reageren op uw bericht. Klachten worden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zullen wij hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen u wel een oplossing mag verwachten.
 3. Wij wijzen u op de mogelijkheid om, indien wij met u niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij ons, de klacht  in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/